پل طبیعت : جایزه معمار برای فضاهای عمومی، تهران، ایران ۱۳۹۴