News

اخبار سازه های پارچه ای دیبا

با توجه به اهمیت رویدادها با موضوع فعالیت‌های شرکت دیبا در زمینه سازه‌های پارچه‌ای، سازه‌های معماری، پل، طراحی شهری و دیگر خدمات، در بخش خبر اهم این رویداد‌ها را به اشتراک با مخاطبان گذاشته‌ایم.

آخرین اخبار

+98 21 45288000